دبیر خانه هیئت اجرائی جذب اعضای هیئت علمی- معرفی اعضا هیات جذب
معرفی اعضا هیات جذب

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اعضای هیات های اجرائی جذب

  

دکتر جبار علی ذاکری سردرودی

رئیس دانشگاه، رئیس هیأت اجرائی جذب

  تلفن: ۷۷۲۴۰۴۰۰

 فکس: ۷۷۲۴۰۴۰۵

  ایمیل: E-mail : zakeri AT iust.ac.ir

حجت الاسلام والمسلمین احمد ابراهیمی نژاد
عضو هیأت اجرائی جذب ، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
تلفن: ۷۷۲۴۰۴۵۶
فکس: ۷۷۲۴۰۰۶۶
ایمیل: nahadiust.ac.ir
 
دکتر ابوالفضل واحدی
معاون آموزشی دانشگاه، عضو هیأت اجرائی جذب
تلفن: ۷۳۲۲۵۶۱۹
فکس: ۷۳۲۲۵۷۷۷
ایمیل: avahedi(At)iust.ac.ir
 
دکتر امیر حسین دوائی مرکزی
دبیر هیأت اجرایی جذب
تلفن:۵۰- ۷۷۲۴۰۵۴۰
ایمیل: markazi AT iust.ac.ir

 

  دکتر منصور انبیاء

عضو هیأت اجرائی جذب
تلفن:  ۱۷- ۷۷۲۴۰۵۱۶

فاکس: ۷۷۴۹۱۲۰۴ - ۰۲۱

  ایمیل:  anbiaiust.ac.ir 

AWT IMAGE

   دکتر علی صدر

  عضو هیأت اجرائی  جذب

  تلفن: ۷۳۲۲۵۷۵۷ 

  فاکس:  ۷۳۲۲۵۷۷۷ (۲۱)

   ایمیل:  sadr(At)iust.ac.irr

 دکتر محمد حسن شجاعی فرد
عضو هیأت اجرائی جذب
تلفن: ۶۴۰۰

دکتر مسعود یقینی

  عضو هیأت اجرائی  جذب

  تلفن: ۵۰-۷۷۲۴۰۵۴۰ 
داخلی:  ۳۵۱۲

   ایمیل:   yaghini at iust.ac.ir

دکتر داوود یونسیان
عضو هیأت اجرائی جذب
تلفن:۷۷۴۹۱۲۱۸ 
ایمیل:younesianiust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دبیر خانه هیئت اجرائی جذب اعضای هیئت علمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=67.9452.14001.fa
برگشت به اصل مطلب