دفتر طرح های عمرانی- چشم انداز و ماموریت
چشم انداز و ماموریت دفتر طرحهای عمرانی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

چشم انداز:

تحقق اهداف و سیاست های توسعه زیرساختهای دانشگاه علم و صنعت ایران

   

ماموریت:

توسعه فضاهای آموزشی، کمک آموزشی و تامین سرانه های لازم آن در چهارچوب طرح جامع دانشگاه  

    

    

نشانی مطلب در وبگاه دفتر طرح های عمرانی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=65.7948.10205.fa
برگشت به اصل مطلب