دفتر طرح های عمرانی- معرفی اجمالی افراد
معرفی اجمالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ردیف

  نام و نام خانوادگی

  مدرک تحصیلی

  سمت

  مسوولیت پروژه

1

سید علی فضل هاشمی

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

  رئیس گروه طرح های عمرانی

  مدیریت طرح های عمرانی دانشگاه

2

مهندس جوانبخت

کارشناس ارشد ‌مهندسی عمران -سازه  

  کارشناس دفتر طرحهای ‌عمرانی

کتابخانه مرکزی دانشگاه 

3

ابراهیم خدابخشی

کارشناس ‌مهندسی عمران  

کارشناس‌دفترطرحهای‌عمرانی 

ساختمان 2 عمران  

4

زینب وکیل باشی

کارشناس ارشد معماری

کارشناس‌دفترطرحهای‌عمرانی

ناظر پروژه های طراحی

5           رویا مرادی کارشناس معماری
 
کارشناس دفتر طرح های عمرانی ناظر پروژه های طراحی

6

علیرضا قاسمی

کارشناس مهندسی عمران

کارشناس دفتر طرح های عمرانی

کارشناس عمران پروژه ها 

7

احمد نیکنام کومله

---

مسئول تدارکات و امین اموال

ــــــــــــــ

8

  معصومه داودی

  لیسانس فیزیک

دفتر 

ــــــــــــــ

9

  سید ابوالفضل موسوی

  ---

  خدمات

ــــــــــــــ

  تلفن داخلی دفتر طرحهای عمرانی: 2119

  تلفن مستقیم دفتر طرحهای عمرانی : 77240424-77240382

  فاکس دفتر طرحهای عمرانی : 77240396

نشانی مطلب در وبگاه دفتر طرح های عمرانی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=65.7250.9133.fa
برگشت به اصل مطلب