دفتر طرح های عمرانی- سال 1384
شورای طرح های عمرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به منظور تهیه و تدوین برنامه های عمرانی و ایجاد هماهنگی در برنامه های اجرایی آن ، شورای طرح های عمرانی دانشگاه تشکیل می گردد .

ماده یک- شورای طرح های عمرانی از اعضا زیر تشکیل می شود .

...

نشانی مطلب در وبگاه دفتر طرح های عمرانی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=65.7216.9062.fa
برگشت به اصل مطلب