دفتر طرح های عمرانی- معرفی و تاریخچه
معرفی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دفتر طرح های عمرانی دانشگاه در راستای تحقق اهداف و سیاست های توسعه دانشگاه علم و صنعت ایران و با هدف توسعه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی و تامین سرانه های لازم آن در چهارچوب طرح جامع دانشگاه ایجاد گردید.

این واحد که در گذشته از زیر مجموعه های معاونت اداری و پشتیبانی بوده، در نیمه ی دوم سال 1385 به دلیل افزایش تعداد و حجم ریالی پروژه های در دست احداث و نامتناسب بودن ساختار اجرایی آن، همزمان با تشکیل معاونت طرح و توسعه، از معاونت اداری و پشتیبانی جدا و در زیر مجموعه ی معاونت طرح و توسعه قرار گرفت. در انتهای سال 1387 با تغییرات اعمال شده در ساختار سازمانی دانشگاه دفتر از زیرمجموعه معاونت طرح و توسعه خارج و مستقیما زیر نظر حوزه ریاست قرار گرفت. 

بطور کلی دفتر طرحهای عمرانی دانشگاه وظیفه ی مدیریت، نظارت عالیه بر حسن انجام کار، رسیدگی کارشناسی اسناد مالی و پرداختنی و پیگیری شروع به کار پروژه ها، همچنین تهیه ی طرحهای توسعه دانشگاه و مدیریت مشاوران و پیمانکاران اصلی و فرعی طرح های عمرانی و توسعه غیر خدماتی را بر عهده دارد.  

نشانی مطلب در وبگاه دفتر طرح های عمرانی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=65.7208.9052.fa
برگشت به اصل مطلب