انجمن علمی دانشجویی- مهندسی خودرو
دوره آموزشی نرم افزار ABAQUS

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن علمی دانشکده مهندسی خودرو برگزار می کند :

دوره آموزشی نرم افزار ABAQUS

یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16:30 الی 18:30

مدرس : دکتر خلخالی

جهت ثبت نام به دفتر انجمن علمی دانشکده مهندسی خودرو مراجعه نمایید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7833.22095.fa.html
برگشت به اصل مطلب