انجمن علمی دانشجویی- مهندسی خودرو
جلسه توجیهی انتخاب واحد برای دانشجویان ورودی 89

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جلسه توجیهی انتخاب واحد برای دانشجویان ورودی 89

انجمن علمی دانشکده خودرو جلسه ای را با حضور دانشجویان ورودی 89 جهت راهنمایی و توجیح انتخاب واحد برگزار نمود. 

تاریخ: 13/10/89 ساعت : 16:45

مکان: دانشکده خودرو ، کلاس دیجیتال 3

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7833.18812.fa.html
برگشت به اصل مطلب