مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- اخبار و رویدادها
فاز دوم پروزه تراکم لایه های آسفالتی ضخیم

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فاز دوم پروزه" ارائه راهکارهای اجرایی جهت تراکم لایه های آسفالتی ضخیم" به پژوهشکده حمل و نقل تحویل داده شد.(29/2/1386)
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=59.3358.3628.fa
برگشت به اصل مطلب