مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- اخبار و رویدادها
اولین جلسه شورای پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اولین جلسه شورای پژوهشی برگذار شد.(22/3/1386)
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=59.3358.3609.fa
برگشت به اصل مطلب