معاونت دانشجویی- اعضاء امور دانشجویان
اعضاء

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/29 | 

نام مسئول 

سمت 

تلفن داخلی 

تلفن مستقیم 

حمیدرضا کرمی معاون مدیر امور دانشجویان
سید مجتبی شیخ حسابدار ۸۴۲۲ ۷۳۲۲۸۴۲۲

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-58.14273.35405.fa.html
برگشت به اصل مطلب