قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه-  اهداف
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اهداف کلان قطب علمی‌ پژوهش‌های بنیادین در مهندسی سازه مشتمل بر تأمین بستر مناسب جهت رشد و ارتقاء استعدادها و پتانسیل‌های بالقوه موجود به منظور تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در زمینه‌های علوم، تحقیقات و فناوری مرتبط با تحقق هر چه بیشتر و یا مرتفع کردن تهدید‌های موجود در زمینه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مرتبط با زمینه‌های کاری قطب می‌باشد.

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find-57.8702.12453.fa.html
برگشت به اصل مطلب