مرکز تحقیقات سیمان - شناسنامه دوره ها
چرخه ترکیبات فرار در سیستم پخت و روش های جلوگیری از آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شناسنامه دوره آموزشی
عنوان دوره
چرخه ترکیبات فرار در سیستم پخت و روش های جلوگیری از آن
اهداف دوره
1. آشنایی با انواع رسوبات مزاحم و مکانیسم های تشکیل گرفتگی
2. آشنایی با آثار و عواقب انواع گرفتگی بر شرایط بهره برداری و کیفیت محصول
3. آشنایی با عوامل موثر بر تشدید پدیده های گرفتگی
4. آشنایی با روشهای جلوگیری از تشکیل رسوبات مزاحم و ایجاد گرفتگی
موضوعات دوره
1. مطالعه انواع رسوبات مزاحم و مکانیسم های تشکیل رسوبات پره های فن، رسوبات چرخه های آلکالی، سولفور، کلر و فلزات سنگین، رینگ های میانی کوره، گلوله های دورن کوره، آدم برفی و رسوبات خروجی کوره و ورودی کوره
2. آشنایی با کلیه عوامل موثر بر تشکیل و تشدید انواع رسوبات مزاحم
3. مطالعه آثار و عواقب ناشی از بروز انواع گرفتگی ها بر شرایط بهره برداری و کیفیت محصول
4. بررسی راهکارها و روش های جلوگیری از تشکیل رسوبات مزاحم و ایجاد گرفتگی
5. مروری بر مقالات و نتایج حاصل از پروژه های صنعتی انجام شده در این زمینه
مخاطبین دوره:
مدیران، کارشناسان و تکنیسین های دپارتمانهای مختلف تولید
مدت: دو روز


نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=54.8413.11524.fa
برگشت به اصل مطلب