مرکز تحقیقات سیمان - شناسنامه دوره ها
پارامتر های مهم در بهره برداری از کوره های دوار و چرخه ترکیبات فرار

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شناسنامه دوره آموزشی
عنوان دوره
پارامتر های مهم در بهره برداری از کوره های دوار و چرخه ترکیبات فرار
اهداف دوره
1. آشنایی با اصول راهبری در کوره دوار سیمان
2. بررسی تاثیر پارامترهای مهم بهره برداری در راهبری کوره دوار
3. افزایش سطح توانایی علمی و عملی مهندسان بهره برداری و اپراتورهای کوره در راهبری یکنواخت فرایند تو.لید
4. آشنائی با مکانیسم ایجاد چرخه ترکیبات فرار در سیستم پخت، ترکیبات چرخه ای، فراریت عناصر چرخه ای و میل ترکیبی عناصر چرخه ای
موضوعات دوره
1. پارامترهای موثر بر فرایند تولید سیمان
2. پارامترهای مواد و کنترل کیفی موثر بر فرایند تولید
3. پارامترهای موثر بر قابلیت پخت پذیری مواد در کوره
4. اصول راهبری در کوره
5. پارامترهای کنترل کیفی و اهمیت آن در راهبری کوره
6. اهمیت جلوگیری از داغ پزی
7. آهک آزاد، وزن لیتری و نحوه کنترل فرایند پخت با استفاده از آهک آزاد
8. مکانیسم ایجاد پدیده چرخه ترکیبات فرار
9. ترکیبات چرخه ای در سیستم کوره
10. ورود ترکیبات چرخه ای
11. خروجی های ترکیبات چرخه ای
12. فراریت عناصر چرخه ای
13. نسبت آلکالی به سولفات
14. اثر عناصر چرخه ای بر راهبری کوره
15. روشهای جلوگیری از تشکیل رسوبات مزاحم
مخاطبین دوره:
مدیران، کارشناسان و تکنیسین های سیستم پخت
مدت: دو روز

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=54.8413.11314.fa
برگشت به اصل مطلب