امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه شماره 25

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/5 | 

کلیه دانشجویان شاهدو ایثارگری که مطابق آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهدو ایثارگر با شرط کسب حد نصاب معدل، میهمان و یا منتقل می شوند فرم زیر را تکمیل و تحویل کارشناس آموزش آقای خسروی نمایند.

فرم تعهد نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر
نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=5.153.59363.fa
برگشت به اصل مطلب