پژوهشکده الکترونیک- دانشجویان.1
کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  نام و نام خانوادگی

  سال ورود

سیدسعید یزدی نژاد ۱۴۰۰
ماهان یارمحمدتجری ۱۴۰۰
احمد امین علایی فرد ۹۹
هادی مختاری دولت آباد ۹۵
علی عباسی  ۹۵
نسترن ترک ۹۴
شیما رضائی فخر ۹۴
طاهره شمسی ۹۴
الناز خرّمی

۹۱

آرش حیدری

۹۱

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=45.7116.8910.fa
برگشت به اصل مطلب