پژوهشکده الکترونیک- دانشجویان.1
دکتر صدر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  نام ونام خانوادگی

  مقطع

  ورودی

  محمد ندیمی

  ارشد

  89

  مهدی زرینی

  ارشد

  86

  راضیه سادات اخوت

  ارشد

  85

  امیر کیوان ممتاز

  دکتری

  84

  بهاره کاویانی

  ارشد

  84

  مصطفی ذوالفقاری نژاد

  ارشد

  84

  علی حاجی نوروزی

  ارشد

  84

  احسانه شاه حیدر

  ارشد

  84

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=45.7116.8891.fa
برگشت به اصل مطلب