پژوهشکده الکترونیک- دانشجویان.1
دکتر شاه حسینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  نام ونام خانوادگی

  مقطع

  ورودی

  سپیده اسدی

  ارشد

  89

  سیدعلرضا موسوی

  ارشد

  89

  احسان صالح کنذری

  ارشد

  88

  آزاده امیدوار

  ارشد

  88

  امیرحسین جعفری

  دکترا

  87

  آرش کریمی

  ارشد

  87

  مریم سعید

  ارشد

  87

  فاطمه حیدری

  ارشد

  87

  رضوان داستانیان

  ارشد

  87

  خدیجه افهامی

  دکترا

  86

  روح ا... گل محمدی

  ارشد

  86

  حمید حسین زاده

  ارشد

  86

  نیما طاهرنژاد

  ارشد

  86

  حمید حسن زاده

  ارشد

  86

  میثم بصیری

  دکترا

  85

  کوروش فیروزبخت

  ارشد

  85

  سمیرا نیافر

  ارشد

  85

  فاطمه فراتی

  ارشد

  85

  ساسان ژاله پور

  ارشد

  85

  بهامین ثبوتی

  ارشد

  84

  نوید همایونی

  ارشد

  84

  محمد مرسلی

  ارشد

  84

  نسرین کرمی پور مقدم

  ارشد

  84

  محسن حبیبی

  ارشد

  84

  نازنین محمدی

  کارشناسی

  84

 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=45.7116.8890.fa
برگشت به اصل مطلب