مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- معرفی مدیر
معرفی مدیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی

مدیر دفتر:

دکتر جواد مرزبان راد عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو

AWT IMAGE

مرتبه علمی :دانشیار

دکترای مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

پست الکترونیکی: marzbaniust.ac.ir

تلفن:  77240460 (021)، 77240540 الی 50 داخلی 7436

فاکس: 77491238 (021)

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=42.3502.3518.fa
برگشت به اصل مطلب