مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- اساتید مشاور دانشکده ها
برگزاری جلسه کمیته مرکزی اساتید مشاور / ۶شهریور۱۴۰۱

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/6 | 
برگزاری جلسه کمیته مرکزی اساتید مشاور

 یکشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۱ جلسه  کمیته مرکزی اساتید مشاور، پیرامون انتخاب اساتید مشاور دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۴۰۱ از بین اساتید پیشنهادی معرفی شده توسط دانشکده ها به این کمیته برگزار گردید.
در این جلسه معاون و مدیران معاونت فرهنگی و اجتماعی، معاون دانشجویی، معاون آموزشی، مدیر کل امور آموزش، مدیر امور پژوهش معاونت پژوهشی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و نماینده ایشان حضور داشته و در این خصوص به تبادل نظر پرداختند.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.14970.68034.fa.html
برگشت به اصل مطلب