معاونت فرهنگی- کاردانشجویی
کاردانشجویی مهر ۱۳۹۶

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/23 | 
ردیف ش. دانشجویی حوزه فعالیت مقطع ت.واحد ش. حساب ماه ت. ساعات نرخ مبلغ پرداختی
۱ ۹۱۹۴۲۰۱۴ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۴۵۶۳۵۰۲۵۶۳ مهر ۳۰ ۵۵,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰
۲ ۹۲۴۶۱۵۱۲ مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی کارشناسی ۷۱ - عادی ۵۱۵۱۵۷۱۸۹۳ مهر ۶۰ ۱۹,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰
۳ ۹۲۵۳۳۲۹۴ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۸۲۴ مهر ۷۰ ۱۹,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰
۴ ۹۲۵۴۱۲۹۴ مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۱۶۹۵ مهر ۳۰ ۱۹,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
۵ ۹۳۴۳۱۱۷۱ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۰۷۵۶ مهر ۳۰ ۱۹,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
۶ ۹۳۴۶۱۱۶۲ مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۸۹۹۶۲۶ مهر ۳۵ ۱۹,۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰
۷ ۹۳۴۸۱۲۲۵ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۳۷۳۱ مهر ۸۵ ۱۹,۰۰۰ ۱,۶۱۵,۰۰۰
۸ ۹۳۵۱۱۱۸۹ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی-مستند سازی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۳۱۱۴ مهر ۸۵ ۱۹,۰۰۰ ۱,۶۱۵,۰۰۰
۹ ۹۳۵۲۱۲۵۲ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۰۸۸۸ مهر ۸۰ ۱۹,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰
۱۰ ۹۳۵۲۲۱۰۸ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۸۷۴۱ مهر ۸۰ ۱۹,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰
۱۱ ۹۳۵۲۲۱۲۶ نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۴۷۳۸ مهر ۸۰ ۱۹,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰
۱۲ ۹۳۷۳۳۰۷۲ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۱۹۰۳۵۴۷۸۱ مهر ۷۰ ۳۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۳ ۹۳۹۴۱۰۵۴ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۴۳۸۸۰۰۰۰۵۳ مهر ۲۰ ۵۵,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۴ ۹۳۹۴۳۰۱۸ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۳۳۹۸۱۴۳۰۱۸ مهر ۸۰ ۵۵,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۵ ۹۴۵۲۱۰۰۹ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ۷۰ - عادی ۳۶۴۲۸۹۸۹۸۰ مهر ۷۰ ۱۹,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰
۱۶ ۹۴۵۲۱۰۸۱ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۴۰۰۵۱۵۱ مهر ۸۵ ۱۹,۰۰۰ ۱,۶۱۵,۰۰۰
۱۷ ۹۴۵۲۳۱۴۴ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی-مستند سازی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۷۱۱ مهر ۸۵ ۱۹,۰۰۰ ۱,۶۱۵,۰۰۰
۱۸ ۹۴۵۳۲۲۲۵ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۸۹۸۵۳۰ مهر ۸۰ ۱۹,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰
۱۹ ۹۴۶۱۴۱۴۹ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۶۰۳۲۲ مهر ۷۰ ۳۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۲۰ ۹۴۶۳۶۰۴۴ مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۱۵۶۵۸۷۲۱۱ مهر ۷۰ ۳۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۲۱ ۹۴۷۱۱۰۸۶ مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۸۹۷۹۲۵ مهر ۳۵ ۳۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
۲۲ ۹۴۷۶۵۱۶۸ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۶۱۰۶۲۰۰۰۸ مهر ۷۰ ۳۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۲۳ ۹۴۷۸۴۱۳۵ طرح و برنامه - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۶۴۷۸۶ مهر ۸۵ ۳۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰
۲۴ ۹۴۸۷۱۱۲۶ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۰۹۰۵۲ مهر ۲۰ ۵۵,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۵ ۹۴۹۳۳۰۶۳ مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتها دکترا ۵ - عادی ۳۹۱۵۶۹۳۲۲۸ مهر ۳۰ ۵۵,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰
۲۶ ۹۵۴۴۱۱۰۸ طرح و برنامه - مراسم ها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۲۱۹۵۹۳۹۶۰ مهر ۴۶ ۱۹,۰۰۰ ۸۷۴,۰۰۰
۲۷ ۹۵۵۳۱۲۵۲ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۴۰۴۸ مهر ۸۰ ۱۹,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰
۲۸ ۹۵۷۳۵۰۵۴ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۳۹۰۷۸۹۹۹۰ مهر ۴۰ ۳۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۹ ۹۵۷۹۲۲۰۸ مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۰۹۵۳۲ مهر ۴۲ ۳۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰
۳۰ ۹۵۸۸۶۰۲۴ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی دکترا ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۵۱۸۸۹ مهر ۱۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۱ ۹۶۶۷۶۰۶۳ مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۳۱۷۱۳ مهر ۷۰ ۳۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۲ ۹۶۶۸۵۰۲۷ طرح و برنامه - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۰۸۸۴۸ مهر ۴۵ ۳۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
۳۳ ۹۶۸۱۱۰۶۹ مدیریت فرهنگی - ناظر اردوها دکترا ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۴۳۳۱ مهر ۱۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.6822.51434.fa
برگشت به اصل مطلب