معاونت فرهنگی- کاردانشجویی
کاردانشجویی فروردین تا خرداد 1395

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/3/26 | 
   
ردیفش. دانشجوییحوزه فعالیتمقطعت.واحدش. حسابماهت. ساعاتنرخمبلغ پرداختی
189411392روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3690215496اردیبهشت60200001200000
290431103ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی3690162848اردیبهشت80200001600000
390431202ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی3690162937اردیبهشت80200001600000
490471076مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3690164212فروردین80200001600000
590471076مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیکارشناسی71 - عادی3690164212اردیبهشت80200001600000
690511185طرح و برنامه - دفتر کارشناسی71 - عادی3642902414اردیبهشت80200001600000
790511185طرح و برنامه - دفتر کارشناسی71 - عادی3642902414خرداد80200001600000
890555045طرح و برنامه - دفتر کارشناسی71 - عادی3649626064اردیبهشت60200001200000
990555045طرح و برنامه - دفتر کارشناسی71 - عادی3649626064خرداد80200001600000
1091411293ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی5489588120اردیبهشت80200001600000
1191412171ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی71 - عادی3690190868اردیبهشت80200001600000
1291431077ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی3690191414اردیبهشت80200001600000
1391431095ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی3642901094اردیبهشت80200001600000
1491431149ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی3690191473اردیبهشت80200001600000
1591431509ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی3690191570اردیبهشت80200001600000
1691472036ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی3690192704اردیبهشت80200001600000
1791511059ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی3690192801اردیبهشت80200001600000
1891541185مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی71 - عادی3690194642اردیبهشت920000180000
1991541392ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی71 - عادی3690194855اردیبهشت80200001600000
2091814002مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیدکترا5 - عادی3690197498اردیبهشت100400004000000
2191932002روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهادکترا5 - عادی3690103299فروردین1340000520000
2291942014مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتهادکترا5 - عادی4563502563اردیبهشت100400004000000
2392412512روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی69 - عادی3690206497اردیبهشت80150001200000
2492412512روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی69 - عادی3690206497فروردین80150001200000
2592432006مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3690206810اردیبهشت2520000500000
2692432114ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی71 - عادی3690206942اردیبهشت80200001600000
2792522195طرح و برنامه - دفتر کارشناسی69 - عادی9896011275خرداد5015000750000
2892533258ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم هاکارشناسی71 - عادی3690211326اردیبهشت2020000400000
2992533258روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3690211326اردیبهشت60200001200000
3092541501ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی71 - عادی3690211911اردیبهشت80200001600000
3192555099مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی71 - عادی3642900802اردیبهشت2820000560000
3292664067نهاد رهبری - بنرکارشناسی ارشد5 - عادی3690142731اردیبهشت70280001960000
3392664112نهاد رهبری - بنرکارشناسی ارشد5 - عادی3690156309اردیبهشت70280001960000
3492664238مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690132922اردیبهشت2528000700000
3592734048ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی3390823222اردیبهشت1328000364000
3692734048روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3390823222اردیبهشت57280001596000
3792734048روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3390823222خرداد70280001960000
3892734048روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3390823222فروردین70280001960000
3992751009روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی5090246870اردیبهشت43280001204000
4092751009روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی5090246870خرداد12800028000
4192751009طرح و برنامه - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی5090246870اردیبهشت2728000756000
4292783129مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی3721568449اردیبهشت70280001960000
4392971014مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتهادکترا5 - عادی3642901876اردیبهشت50400002000000
4493400065مدیریت فرهنگی - نشریاتکارشناسی69 - عادی9842914474فروردین80150001200000
4593411342مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی69 - عادی3690220805اردیبهشت80150001200000
4693412274مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی69 - عادی3690221275اردیبهشت1815000270000
4793431171مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی69 - عادی3642900756اردیبهشت3515000525000
4893461027ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی69 - عادی3642900101اردیبهشت80150001200000
4993461162مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی69 - عادی3642899626اردیبهشت4215000630000
5093511036ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی69 - عادی3690224088اردیبهشت80150001200000
5193511252ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی69 - عادی3690224304اردیبهشت80150001200000
5293541333ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی69 - عادی3690226099اردیبهشت80150001200000
5393541342ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی69 - عادی3690226102اردیبهشت80150001200000
5493611187روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690142413اردیبهشت70280001960000
5593611187روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690142413فروردین1428000392000
5693611322ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی3690151528اردیبهشت1528000420000
5793613161نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3649913543اردیبهشت3028000840000
5893621072مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی4544605408اردیبهشت40280001120000
5993631089روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد71 - عادی3690151994اردیبهشت48280001344000
6093632224مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690161124اردیبهشت70280001960000
6193632242مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی ارشد5 - عادی3642900837اردیبهشت3528000980000
6293633125روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3792007197اردیبهشت48280001344000
6393636046ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی3642901353اردیبهشت1328000364000
6493643016روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3642901388اردیبهشت54280001512000
6593643016روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3642901388خرداد928000252000
6693643016طرح و برنامه - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی3642901388اردیبهشت928000252000
6793646027ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی3690219572اردیبهشت1328000364000
6893646027روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690219572اردیبهشت47280001316000
6993651027روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690219637اردیبهشت48280001344000
7093651027طرح و برنامه - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی3690219637اردیبهشت1528000420000
7193663026روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3642899162اردیبهشت1028000280000
7293663026روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3642899162خرداد60280001680000
7393663026روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3642899162فروردین2628000728000
7493663026طرح و برنامه - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی3642899162اردیبهشت60280001680000
7593667081روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3398083147اردیبهشت1328000364000
7693667081طرح و برنامه - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی3398083147اردیبهشت48280001344000
7793681025روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی8205616420اردیبهشت70280001960000
7893681025روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی8205616420خرداد70280001960000
7993681025روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی8205616420فروردین57280001596000
8093682525مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزیکارشناسی ارشد5 - عادی3690151889اردیبهشت70280001960000
8193684019روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی8494198585اردیبهشت3128000868000
8293687026روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690152176اردیبهشت43280001204000
8393711071روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690219602اردیبهشت40280001120000
8493711071روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690219602خرداد32800084000
8593711071طرح و برنامه - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی3690219602اردیبهشت3028000840000
8693731187مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی3690227907اردیبهشت2528000700000
8793732107روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی4390190196اردیبهشت2628000728000
8893733072نهاد رهبری - سایتکارشناسی ارشد5 - عادی9190354781اردیبهشت70280001960000
8993740006روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3642902783اردیبهشت60280001680000
9093751035روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی4990084098اردیبهشت70280001960000
9193751035روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی4990084098فروردین1128000308000
9293751518ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی8217584346اردیبهشت1328000364000
9393751518روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی8217584346اردیبهشت39280001092000
9493751518روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی8217584346خرداد3028000840000
9593751518روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی8217584346خرداد3128000868000
9693751518روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی8217584346فروردین70280001960000
9793751518طرح و برنامه - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی8217584346اردیبهشت1828000504000
9893773519روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3642900683اردیبهشت1028000280000
9993773519روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3642900683خرداد2328000644000
10093773519مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی ارشد5 - عادی3642900683اردیبهشت60280001680000
10193792053طرح و برنامه - دفتر کارشناسی ارشد5 - عادی3690144556خرداد70280001960000
10293941054مرکزمشاوره - خوابگاههادکترا5 - عادی4388000053اردیبهشت25400001000000
10393942009مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیدکترا5 - عادی3690155310اردیبهشت100400004000000
10493943036مرکزمشاوره - دانشکده هادکترا5 - عادی5060527166اردیبهشت80400003200000
10594431072طرح و برنامه - دفتر کارشناسی69 - عادی3694001970خرداد75150001125000
10694481189ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم هاکارشناسی69 - عادی3694004333اردیبهشت2015000300000
10794481189مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی69 - عادی3694004333اردیبهشت2515000375000
10894481216روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی69 - عادی3694004376اردیبهشت5315000795000
10994481216روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی69 - عادی3694004376خرداد2715000405000
11094481216روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی69 - عادی3694004376فروردین4015000600000
11194481216طرح و برنامه - مراسم هاکارشناسی69 - عادی3694004376اردیبهشت2715000405000
11294532225نهاد رهبری - سایتکارشناسی69 - عادی3642898530اردیبهشت80150001200000
11394542301مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی69 - عادی2027073207اردیبهشت4015000600000
11494613223نهاد رهبری - طراحیکارشناسی ارشد5 - عادی3690161612اردیبهشت70280001960000
11594614149نهاد رهبری - سایتکارشناسی ارشد5 - عادی3690160322اردیبهشت70280001960000
11694616223طرح و برنامه - دفتر کارشناسی ارشد5 - عادی3690162082خرداد65280001820000
11794618009مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی8542550105اردیبهشت2528000700000
11894635169روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3645522760اردیبهشت48280001344000
11994664542مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690168307اردیبهشت70280001960000
12094666077مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690168412اردیبهشت70280001960000
12194740024مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی4717597473اردیبهشت3028000840000
12294741559مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی ارشد5 - عادی9718507763اردیبهشت2928000812000
12394765096طرح و برنامه - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی9590076144اردیبهشت1228000336000
12494765168روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی9610620008اردیبهشت2028000560000
12594765168روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی9610620008خرداد2728000756000
12694765168روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی9610620008خرداد43280001204000
12794765168روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی9610620008فروردین40280001120000
12894765168مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی9610620008اردیبهشت50280001400000
12994782035روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690147806اردیبهشت56280001568000
13094784135طرح و برنامه - دفتر کارشناسی ارشد5 - عادی3690164786اردیبهشت50280001400000
13194784135طرح و برنامه - دفتر کارشناسی ارشد5 - عادی3690164786خرداد70280001960000
13294872037مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیدکترا5 - عادی8542556537اردیبهشت100400004000000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.6822.45973.fa
برگشت به اصل مطلب