مرکز مشاوره دانشجویی- کارکنان و شرح وظایف آنان
شرح وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

 

معرفی کارکنان مرکز مشاوره و سبک زندگی


کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
azadeh.nj۱۳۹۰gmail.com

آزاده نطنزی
داخلی: ۲۴۱۵
-مسئول طرح پات(پیشگیری از افت تحصیلی)
-امور مالی مرکز

AWT IMAGE

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

m_nedaeeyahoo.com

 معصومه ندایی
داخلی: ۲۴۱۹

-مشاور آموزشی و دبیر کمیسیون تخصصی موارد خاص

-مسئول کارگروه ارتباط با اولیاء و کارگاه های آموزشی

AWT IMAGE

 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

niloufaramirzahedigmail.com

نیلوفر امیرزاهدی
داخلی: ۲۴۱۶

- مدیرسایت، سردبیر نشریات 
- مسئول طرح های پژوهشی وزارت علوم (پایش سلامت روان دانشجویان و ...)

AWT IMAGE

کارشناس پذیرش

بنفشه قربانی حصاری

داخلی  ۲۴۱۱ و ۷۷۲۴۰۴۶۴

- مسئول پذیرش

- مسئول پیگیری و هماهنگی امور مشاورین


مهدی شکوهی
 m_shokohiiust.ac.ir

داخلی ۲۴۲۷ و ۷۷۲۰۸۱۱۴

-کارشناس مسئول مرکز مشاوره

AWT IMAGE

دیپلم

رضا اسدزاده

۷۷۲۴۰۳۹۲-۷۷۲۴۰۳۹۳

-امور خدمات و تدارکات

-نامه رسان


کارشناس مددکاری اجتماعی
smousavy۶۶gmail.com

سمیه سادات موسوی
۷۷۴۹۱۲۲۱
-پیگیری مراحل درمان مراجعین حاد (رفتارهای خودآسیب رسان)
-مداخله در بحران و عضو کمیسیون تخصصی موارد خاص


کارشناسی
hgholi.iust.ac.ir

فاطمه گلی

داخلی ۲۴۱۵ و ۳-۷۷۲۴۰۳۹۲

-مسئول دفتر مرکز مشاوره

کارشناس ارشد مشاوره
farzane.naqibyahoo.com

فرزانه نقیب
 داخلی ۲۴۱۵
-کارشناس سبک زندگی و ازدواج

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
nikpoormiust.ac.ir
مریم نیک پور
 داخلی ۲۴۱۵
-کارشناس برگزاری اردوها و کارگاه های خوابگاهی
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-40.3280.3450.fa.html
برگشت به اصل مطلب