دفتر برنامه ریزی درسی- اخبار ورویدادها
فرم گزارش توجیهی تدوین برنامه های درسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۷ | 
طبق مصوبه وزارت عتف؛ برای تصویب هر برنامه درسی جدید، علاوه بر فرم ایجاد رشته/گرایش جدید، تکمیل و ارسال فرم "گزارش توجیهی تدوین برنامه درسی" نیز   الزامی است.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=38.3164.57658.fa
برگشت به اصل مطلب