دفتر برنامه ریزی درسی- شرایط ایجاد درس جدید ومشخصات درس مباحث ویژه
شرایط ایجاد درس جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/14 | 

ایجادهر درس جدید منوط به ارائه آن درس بعنوان مباحث ویژه حداقل دردو نیمسال میباشد که پس از ارزیابی جنبه های کیفی وکمی درس فوق، در مورد ایجاد آن، درشورای برنامه ریزی درسی دانشگاه تصمیم گیری خواهد شد.

- لازم است که شناسنامه درس درمقابل نام مباحث ویژه ونام استاد درسیستم گلستان مشخص گردد.

- هر درس جدید تحت عنوان مباحث ویژه حداکثر برای سه نیمسال قابل ارائه می باشد. پس از آن بایستی از سیستم حذف شده ویابرای تبدیل آن به درس جدید اقدام گردد.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.14005.55859.fa.html
برگشت به اصل مطلب