دفتر برنامه ریزی درسی-  فرم ایجاد تغییرات در برنامه درسی
فرم ایجاد تغییر در برنامه درسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

این فرمها مخصوص تایید تغییرات در برنامه درسی هستند که شامل چهار نوع زیر می باشد:

تغییرات جزئی -- تغییرات متوسط  -- تغییرات عمده - تغییرات جامع

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=38.12521.26244.fa
برگشت به اصل مطلب