دفتر برنامه ریزی درسی- اسناد راهبردی
اسناد راهبردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نعدادی از اسناد مرتبط با برنامه ریزی درسی به این شرح است :

برنامه چهارم توسعه راهبردی دانشگاه علم و صنعتسند راهبردی گروه شیمی- سند راهبردی علوم ریاضی- نقشه جامع علمی کشور - سند راهبردی توسعه علوم پایه

 برنامه راهبردی توسعه علوم پایه

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=38.12395.25886.fa
برگشت به اصل مطلب