دفتر برنامه ریزی درسی- پیوندهای مفید
پیوندهای مفید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تعدادی از سایتهای مرتبط با برنامه ریزی درسی به شرح زیر است:

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران                                       www.icsa.org.ir

موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی                               www.irphe.ir

پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش                                              www.rie.ir

موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی ونوآوریهای آموزشی           oerp.medu.ir

 انجمن بین المللی پیشرفت مطالعات برنامه درسی www.curriculumstudies.net

انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا                                              www.aera.net

انجمن نظارت آموزشی وبرنامه ریزی درسی                              www.ascd.org

شورای جهانی برنامه درسی وآموزشی                                     www.uc.edu

جامعه مطالعه درباره برنامه درسی                                 ssch.cehd.tamu.edu

انجمن آمریکایی پیشرفت مطالعات برنامه درسی                             aaacs.info

موسسه برنامه درسی وتعلیم وتربیت          www.curriculumandpedagogy.org

موسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی                      www.liep.unesco.org                                                           
ایمیل دفتر گسترش و برنامه ریزی درسی دانشگاه                   cpor AT iust.ac.ir
سازمان سنجش آموزش کشور                                          www.sanjesh.org                                                      
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری                                       https://www.msrt.ir

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=38.12394.25693.fa
برگشت به اصل مطلب