دفتر برنامه ریزی درسی- بانک اطلاعاتی رشته ها
مهندسی پیشرفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دانشکده مهندسی پیشرفت»»  کارشناسی ارشد: توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی - اقتصاد انرژی
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=38.12386.28510.fa
برگشت به اصل مطلب