امور فرهنگی و فوق برنامه- جدول برنامه های امور فرهنگی
جدول زمانی برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی در خرداد 95

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جدول زمانی برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی در خرداد 95

دو شنبه

95/3/3

 

13:30 الی

15:30

آمفی تئاترشهید بهرامی

جشن نیمه شعبان

با حضور آقایان رائفی پور

احسان پور

مجمع دفاتر فرهنگی

روز

تاریخ

ساعت

مکان

عنوان

شرح

برگزار کننده

روز

تاریخ

ساعت

مکان

عنوان

شرح

برگزار کننده

روز

تاریخ

ساعت

مکان

عنوان

شرح

برگزار کننده

روز

تاریخ

ساعت

مکان

عنوان

شرح

برگزار کننده

روز

تاریخ

ساعت

مکان

عنوان

شرح

برگزار کننده

روز

تاریخ

ساعت

مکان

عنوان

شرح

برگزار کننده

روز

تاریخ

ساعت

مکان

عنوان

شرح

برگزار کننده

روز

تاریخ

ساعت

مکان

عنوان

شرح

برگزار کننده

روز

تاریخ

ساعت

مکان

عنوان

شرح

برگزار کننده

روز

تاریخ

ساعت

مکان

عنوان

شرح

برگزار کننده

روز

تاریخ

ساعت

مکان

عنوان

شرح

برگزار کننده

توضیح:

هر یک از برگزار کنندگان برنامه ها(امور فرهنگی، تشکل ها، کانون ها، انجمن ها و ...) با رنگ ثابتی نمایش می یابد.

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find-37.17057.45304.fa.html
برگشت به اصل مطلب