دانشکده مهندسی برق- دکترا
ارائه سمینار فرصت مطالعاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

• آئین نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه

• فرم ها

دستورالعمل ها و آئین نامه های دانشکده

AWT IMAGE

فرم ها

AWT IMAGE

شرح

دریافت

فرم امور فرهنگی

AWT IMAGE

پرسشنامه مصاحبه ورودی دوره دکتری(۳۰۰)

AWT IMAGE

تعهدنامه آموزشی و پژوهشی دانشجوی دکترا(۳۱۰)

AWT IMAGE

تعیین دروس دوره دکترا،دانشجویان قبل از ورودی 98(۳۱۵)

AWT IMAGE

تعیین دروس دوره دکترا، دانشجویان ورودی 98 به بعد(۳۱۵)

AWT IMAGE

درخواست تغییردرس دوره دکترا، دانشجویان قبل از ورودی 98(۳۲۰)

AWT IMAGE

درخواست تغییردرس دوره دکترا، دانشجویان ورودی 98 به بعد(۳۲۰)

AWT IMAGE

اخذ درس بصورت مهمان از سایر دانشگاهها(۳۲۵)

AWT IMAGE

درخواست حذف اضطراری یک درس(۳۲۶)؛مراحل اجرایی:از طریق سایت گلستان، پیشخوان خدمت

AWT IMAGE

درخواست حذف پزشکی یک درس دکترا(۳۲۷)؛ مراحل اجرایی:از طریق سایت گلستان، پیشخوان خدمت

AWT IMAGE

اخذ درس از سایر دانشکده ها(۳۳۰)

AWT IMAGE

درخواست مرخصی تحصیلی دکترا(۳۳۲)

AWT IMAGE

فرم انصراف از تحصیل

AWT IMAGE

درخواست شرکت در آزمون جامع دکترا(۳۴۰)؛ مراحل اجرایی:تکمیل فرم+ درخواست از طریق سایت گلستان، پیشخوان خدمت

AWT IMAGE

درخواست شرکت در آزمون جامع دکترا ورودی 98 به بعد(۳۴۰)؛مراحل اجرایی:تکمیل فرم+درخواست از طریق سایت گلستان، پیشخوان خدمت

AWT IMAGE

ارزشیابی آزمون جامع دکترا(۳۴۵)

AWT IMAGE

ارزشیابی آزمون جامع دکترا ورودی 97 به بعد(۳۴۵)

AWT IMAGE

شرکت در کنفرانس های خارج از کشور(۳۵۰)؛مراحل اجرایی:تکمیل فرم +درخواست از طریق سایت گلستان ،پیشخوان خدمت

AWT IMAGE

تقاضای مجوز خروج از کشور داشجویان مشمول وظیفه عمومی؛مراحل اجرایی:تکمیل فرم +درخواست از طریق سایت گلستان،پیشخوان خدمت

AWT IMAGE

پیشنهاد موضوع رساله دکترا(۳۶۰)

AWT IMAGE

اطلاعیه دفاع از پیشنهاد موضوع رساله دکترا(۳۶۱)

AWT IMAGE

صورتجلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکترا(۳۶۵)

AWT IMAGE

گزارش شش ماهه پیشرفت رساله دکترا(۳۷۱-۳۷۰)

AWT IMAGE

درخواست سمینار میان دوره ای دکترا(۳۷۵)

AWT IMAGE

گزارش کتبی سمینار میان دوره ای

AWT IMAGE

صورتجلسه سمینارمیان دوره ای دکترا(۳۸۰)

AWT IMAGE

درخواست پیش دفاعیه از رساله دکترا(۳۸۵)

AWT IMAGE

داوری رساله پیش دفاع دکترا (۳۸۸)

AWT IMAGE

صورتجلسه پیش دفاعیه از رساله دکترا(۳۹۰)

AWT IMAGE

فرم اطلاعات مقالات دانشجویان دکترا (۳۹۴)

AWT IMAGE

درخواست افزایش سنوات دانشجویان دکتری بابت عملیات ساخت و...( برای دانشجویانی که سنوات قانونی ایشان به اتمام رسیده)

AWT IMAGE

دریافت مجوز دفاع نهایی رساله دکترا(۳۹۵)

AWT IMAGE

تعهد انجام اصلاحات

AWT IMAGE

فرم اطلاعیه دفاع (۳۹۶)

AWT IMAGE

تاییدیه اصلاحات رساله(۳۹۷)

AWT IMAGE

فرم دعوت به جلسه

AWT IMAGE

فرم تعهد صحت رساله

AWT IMAGE

گزارش فرصت مطالعاتی خارج از کشور

AWT IMAGE

 تاییدیه هیات داوران جلسه دفاع

AWT IMAGE

مجوز بهره برداری از رساله

AWT IMAGE

درخواست از کمیته منتخب دانشگاه

AWT IMAGE

توصیه نامه

AWT IMAGE

TOP
AWT IMAGE

دستورالعمل ها و آئین نامه های دانشکده

AWT IMAGE

شرح

دریافت

دستورالعمل دفاع از پیشنهاد موضوع رساله

AWT IMAGE

دستورالعمل تهیه گزارش کتبی و ارائه سمینار میان دوره ای

AWT IMAGE

سامانه پیشینه پژوهش

AWT IMAGE

راهنمای انتخاب واحد

AWT IMAGE

ارسال مقاله

AWT IMAGE

حداقل محصولات مستخرج از رساله ورودی های قبل 96

AWT IMAGE

دستورالعمل حداقل دستاورد های علمی  از رساله دکتری ، ورودی 96 به بعد مصوب دانشگاه

AWT IMAGE

حداقل محصولات مستخرج از رساله ورودی های بعد 96 مصوب گروه های مختلف دانشکده

AWT IMAGE

ضرایب سهم هر یک از نویسندگان در مقالات

AWT IMAGE

دستور العمل پیش دفاعیه

AWT IMAGE

سرفصل دروس

AWT IMAGE

اخذ دروس بر اساس مصوبات

AWT IMAGE

تایپ کلیه فرم ها

AWT IMAGE

ارائه مقاله جبران نمره

AWT IMAGE

مجلات معتبر و غیر معتبر

AWT IMAGE

آیین نامه حمایت از دستاوردهای پژوهشی دانشجویان

AWT IMAGE

تقویم آموزشی دانشجوبان دکترا پژوهش محور

AWT IMAGE

آیین نامه آزمون جامع AWT IMAGE
دروس زمینه آزمون جامع دکتری

AWT IMAGE

ارائه گزارش فرصت مطالعاتی

AWT IMAGE

راهنمای آموزشی و پژوهشی و تقویم تحصیلی دانشجویان دکترای دانشکده مهندسی برق

AWT IMAGE

دستورالعمل برگزاری جلسات دفاعیه مربوط به دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد

AWT IMAGE

راهنمای دفاع از رساله و مراحل فارغ التحصیلی دکترا

AWT IMAGE

سقف درجه ی رساله

AWT IMAGE

TOP

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.9294.13337.fa
برگشت به اصل مطلب