دانشکده مهندسی برق- اخبار علمی- پژوهشی
اطلاعیه مهم کارآموزی و استخدام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/28 | 
 قابل توجه دانشجویانی که تمایل دارند کارآموزی را در تابستان ۹۸ بگذرانند
مراحل زیر بایستی به ترتیب گذرانیده شود :
۱- پیدا کردن محل کارآموزی از طریق
- سایت دانشکار 
- سامانه ملی کارآموزی
- اطلاعیه محل های جدید کارآموزی از طریق سایت، بخش کارآموزی 
- معرفی از طریق استاد
۲- گرفتن فرم اولیه از دفتر ارتباط با صنعت
۳- اخذ امضای مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشکده پس از مشخص شدن محل کارآموزی
۴- مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت جهت مهر و شماره ی معرفی نامه
۵- مراجعه به محل کارآموزی و مهر و امضای معرفی نامه همچنین ثبت شماره تماس و نشانی اینترنتی و رئوس آموزشهایی که دانشجو در طی کارآموزی فرا می گیرد.
۶- اخذ امضای استاد کارآموزی دانشکده در قسمت بالای فرم و عودت فرم تایید شده به دفتر ارتباط با صنعت دانشکده
۷- اخذ معرفی نامه ی دوم و امضای مدیر دفتر ارتباط با صنعت
۸- مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت جهت مهر و شماره ی معرفی نامه دوم جهت ارائه به محل کارآموزی
لازم به ذکر است تا ۱۰ خرداد میبایستی مراحل فوق اجرا شده باشد.
دفتر ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی برق
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.6168.56523.fa
برگشت به اصل مطلب