دانشکده مهندسی برق- کتب (تالیف و ترجمه)
کتب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/12/18 | 

• محمد خلج امیرحسینی, "سنتز مدارها و فیلترها", انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران, تالیف 1383.

  محمد خلج امیرحسینی, "مبانی انتشار امواج رادیوئی", انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران, تالیف 1391.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://www.iust.ac.ir/find-35.16587.44598.fa.html
برگشت به اصل مطلب