دانشکده مهندسی برق- افتخارات
افتخارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/7 | 

۱- ثبت اختراع ترانسفورماتورهای گردان رینگی با طرح( U-I (۳۶۶۱۷- اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

۲- ثبت اختراع رزولور بارتور بدون سیم پیچی (۳۶۶۷۰- اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی )

۳- ثبت اختراع رزولورهای خطی (۳۶۶۶۹- اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی )

۴- ثبت اختراع رزولورهای لوله ای ( Tubular Resolver ) (۳۷۱۸۲- اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://www.iust.ac.ir/find-35.16042.43813.fa.html
برگشت به اصل مطلب