دانشکده مهندسی برق- تحصیلات
تحصیلات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/5 | 

Ph.D. – Electrical Engineering, 1993, University of Wales, Cardiff, United Kingdom.
MS.c – Power Electronics, 1987, University of Loughborough, United Kingdom.
BS.c – Electrical Engineering, 1985, University of Loughborough, United Kingdom.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://www.iust.ac.ir/find-35.16009.43755.fa.html
برگشت به اصل مطلب