دانشگاه علم و صنعت ایران- برنامه امتحانی کلیه نیمسال‌ها
برنامه امتحانات کارشناسی ارشد دانشکده عمران - نیمسال اول 90-89

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نوبت سوم / ساعت 14

نوبت اول / ساعت 9

تاریخ امتحان

ریاضیات عالی مهندسی ،د- رئیسی ، سالن امتحانات

تقاضا در حمل و نقل، د- افندیزاده ، کلاس 5

ریاضیات عالی مهندسی، د- شابختی ، کلاس 9

شنبه

25/10/89

کاربرد کامپیوتر در برنامه ریزی و مهندسی حمل و نقل ،د- شریعت ، کلاس 10

یکشنبه

26/10/89

تصفیه آب ، د- سعیدی، کلاس 9

هیدرودینامیک ، د- جباری ، کلاس 10

طرح هندسی راه پیشرفته، د- بهبهانی ، کلاس 9

حمل و نقل همگانی، د- شریعت ، کلاس 10

دینامیک سازه ها، د- امینی ، کلاس 11

مکانیک خاک پیشرفته ، د- صالح زاده ، کلاس 12

برنامه ریزی و کنترل پروژه، د- قدوسی ،کلاس 5

سازه های فلزی پیشرفته، د- هاشمی حسینی، کلاس 7

دو شنبه

27/10/89

تحلیل سیستمهای منابع آب 1، د- عباس افشار کلاس 9

سه شنبه

28/10/89

آلودگی مواد زائد جامد و روشهای کنترل آن ، د- غروی،کلاس 9

ژئوتکنیک دریایی، د- مظاهری، کلاس 10

اصول و مقررات قراردادها، د- خانزادی، کلاس 11

روشهای ترمیم و تقویت ساختمانها در برابر زلزله ، د- نجاتی ،کلاس 12

دینامیک خاک، د- بازیار ، کلاس 9

طرح روسازی پیشرفته، د- عامری، کلاس 10

تحقیق در عملیات، د- شیخ الاسلامی ، کلاس 11

سازه های بتن آرمه پیشرفته، د- زاهدی ،کلاس 12

هیدرولیک پیشرفته، د- اعتماد شهیدی ، کلاس 5

چهار شنبه

29/10/89

آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، د- شهیدی، سالن امتحانات

هیدرولوژی مهندسی پیشرفته، د- ذهبیون، کلاس 10

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته، د- عباس نیا، کلاس 11

مهندسی پی پیشرفته، د- رازقی، کلاس 9

مهندسی ترافیک پیشرفته ، د- منصورخاکی، کلاس 10

مهندسی ترافیک پیشرفته ، د- شاهی، کلاس 11

روش ساخت 1، د- تدین، کلاس 12

دینامیک خاک، د- رازقی ، کلاس 8

شنبه

2/11/89

تحلیل بهینه سازه ها، د- کاوه ، کلاس 9

یکشنبه

3/11/89

روشهای عددی در مهندسی دریا، د- هادی افشار، کلاس 9

جمع آوری و کنترل فاضلاب آبهای سطحی، د- ذهبیون، کلاس 7

ایمنی در ترافیک، د- احمدی نژاد، کلا س 9

تئوری صفحات و پوسته ها ، د- برخورداری، کلاس 10

روشهای اجزاء محدود، د- هادی افشار، کلاس 11

دوشنبه

4/11/89

تــــعــــطـــیــــل

سه شنبه

5/11/89

مبانی هیدرولیک، د- یگانه، کلاس 9

تحلیل و طراحی سیستمها، د- عباس افشار، کلاس 9

آزمایشگاه قیرو آسفالت، د- زیاری، کلاس 7

حمل و نقل هوایی، د- شیخ الاسلامی، کلاس 10

تحلیل خطر پذیری سازه ها در برابر زلزله، د- قدرتی، کلاس 11

چهار شنبه

6/11/89

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://www.iust.ac.ir/find-32.10687.18978.fa.html
برگشت به اصل مطلب