دانشکده ریاضی- وظایف مدیران و هیات علمی
شرح وظایف مدیران و اعضائ هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

شرح وظایف مدیران دانشکده و اعضای هیأت علمی

1-رئیس دانشکده
-نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رسد استعدادهای تحصیلی
-ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی ، اداری و مالی دانشکده
-نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده
-ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحدهای تعابعه
-پیشنهاد بودجه سالیانه دانشکده
-نظارت بر کار شوراهای مختلف دانشکده
-ارزیابی فعالیت سالیانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه
-پیشنهاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروه به رئیس دانشگاه
-ایجاد ارتباط و هماهنگی با معانین دانشگاه جهت اجرای مقررت و ضوابط مربوط در دانشکده
-نظارت بر عملکرد کادر غیرهیأت علمی دانشکده و ارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران واحدهای تابعه
-بررسی و برآورد نیازهای مالی ، استخدامی تجهیزاتی و تحقیقاتی دانشکده و اعلام آن به مقالات مسئول سازمان مرکزی دانشگاه
-شرکت در شوراهای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشات شوراهای به اعضای هیأت علمی و کارکنان و احیاناً دانشجویان دانشکده در گردهمائیهای مربوط

2-معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
-اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب
-برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه
-نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها
-تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
-نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی
-رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انظباطی
-ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیأت علمی و کادر آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها
-نظارت بر حسن اجرای دوره های آزاد و کوتاه مدت آموزشی و شبانه با هماهنگی مدیران ذیربط سازمان مرکزی دانشگاه
-ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیان ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب
-نظارت بر کلیه فعالت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی
-ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اجرای ظوابط و مقررات مربوط
-نظارت بر اجرای آزمون های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
-شرکت د جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده

3-معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده
-اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوبات شورای پژوهشی و شورای انتشارات دانشگاه
-نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی گروه ها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها
-تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
-نظارت بر کلیه فعالیت های اساتید و دانشجویان دانشکده
-ارزشیابی عملرکد پژوهشی سالیانه اعضای هیأت علمی دانشکده
-ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستور العمل های پژوهشی
-ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت تألیف ، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی جهت جذب بودجه تحقیقاتی مصوب
-ایجاد هماهنگی و ارتباط با صناعی و خدمات ذیربط جهت جذب پروژه های تحقیقاتی آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تقیقاتی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه
-نظارت بر حسب اجرای قراردادها و طرح های تحقیقاتی مصوب دانشکده
-نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمائیهای علمی
-نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاس برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود
-بررسی درخواستهای اساتید دانشکده جهت استفاده از بورس ها و فرصتهای مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت تنظیم معیارها و الویت ها و اعلام مراتب به رئیس دانشکده
-نظارت بر حسن اجرای مقررات اداری و مالی و سایر دستورالعمل های امور پشتیبانی در دانشکده
-بررسی و برآورد بودجه مورد نیاز دانشکده با همکاری مدیران ذیربط دانشکده بر اساس دستورالعمل های دفتر برنامه و بودجه دانشگاه
-بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای استخدامی ، تجهیزاتی
-ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای آموزشی و اداری دانشکده
-نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان غیر آموزشی دانشکده
-بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات کارکنان اداری و آموزشی دانشکده و کوشش در جهت حل مشکلات آنان
-نظارت بر تنظیم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمی های داخلی دانشکده
-نظارت بر حسن اجرای اعتبارات ابلاغی دانشکده و نحوره هزینه کردن آن مطابق مقبرات
-نظارت بر نحوه وصول و هزینه کردن درآمدهای اختصاصی دانشکده در پایان سال مالی
-تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
-بررسی مسائل دانشجوئی دانشجویان دانشکده و نظارت بر اجرای بنامه های دانشجویی مطابق مقررات مربوطه
-اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه در دانشکده
-اجیاد هماهنگی با مدیران حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به منظور برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فوق برنامه در دانشکده

4-مدیر گروه آموزشی
-تهیه برنامه اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش

آن به رئیس دانشکده
-ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه
-نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی
-تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده
-تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط
-تشکیل و اداریه جلسات شورای گروه و ارسال گزاش کار ، مصوبات ، پیشنهادات و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه

ها و آئین‌نامه‌ها مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است
-پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده
-انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم ، کتاب ها و نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده
-پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس داشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
-ارزیابی کیفیت فعالیت های سالیانه گروه و ارائه گزارش عملکرد گروه به رئیس دانشکده
-ارزشیابی کار سالیانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده با توجه به حضور و فعالیت های آموزشی و پژوهشی و اجرایی
-پیشنهاد نصب و عزل سرپرستان کارگاه ها و آزمایش گاه های تحت سرپرستی به رئیس دانشکده
-بررسی و تأیید مدارک ترفبعات افقی و عمودی اعضای هیأت علمی گروه

5-اهم وظایف اعضای هیأت علمی آموزشی
-تدریس موظف 8 تا 12 واحد نظری یا معادل عملی آن بر اساس آئین نامه مصوب شورای دانشگاه
-انجام تحقیقات بنیادی یا کاربردی
-راهنمائی و پاسخگویی به سئوالات دانشجویان
-سرپرستی و انام امور مربوط به کارآموزی و کارورزی دانشجویان
-راهنمایی پایان نامه های دوره کارشناسی و مقاطع تحصیلات تکمیلی
-ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و آماده سازی آنها یا انجام عملیات صحرایی
-حضور در شوراها و کمیته ها و هیات های ممتحنه
-قبول دعوت مراکز علمی وابسته به دانشگاه یا دانشکده جهت ارائه خدمات علمی و تخصصی
-حضور حداقل 40 ساعت در هفته در دانشگاه
-انجام سایر وظایف محوله از طرف مدیر گروه با رئیس دانشکده یا مسئولین دانشگاه


6-اهم وظایف اعضای هیأت علمی و پژوهشی
-اجرای پروژه های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه طبق ارجاع گروه
-ارائه خدمات علمی ، آزمایشگاهی به دانشگاه و خارج از دانشگاه بر اساس مصوبات هیأت رئیسه دانشگاه طبق ارجاع گروه
-انجام امور کارشناسی و مشاوره علمی طبق برنامه گروه
-شرکت در سمینارها و کنفرانسها و مجامع علمی و تخصصی طبق نظریه گروه
-شرکت در شوراهای دانشگاه و خارج از دانشگاه به تشخیص گروه
-تدریس حداکثر 4 ساعت در هفته
-حضور حداقل 40 ساعت در هفته در دانشگاه
-انجام سایر اموری که از طرف مدیر گروه ، رئیس دانشکده یا رئیس دانشگاه ارجاع می شود .

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=30.6321.7495.fa
برگشت به اصل مطلب