دانشکده ریاضی- اخبار
فرمهای پذیرش کارشناسی ارشد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

باطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 91 می رساند جهت ثبت نام فرمهای زیر را تکمیل کنند.

[2] File فرم مشخصات 
[3] File: ghozish_arshad_90.pdf 6f
[4] File: form rayeghan arshad.pdf
[5] File: form moaddel.pdf
[6] File: manshoor akhaghi men.pdf
[7] File: form tahhod arshad momtaz.pdf
[8] File: manshoor akhlaghi women.pdf
[9] File: taahhod_sanavat_tahsili_6.pdf
[10] File: فرم درخواست معافیت تحصیلی.pdf
[11] File: مدارکی که باید از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 1391 در یافت شود.docx

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=30.6100.25412.fa
برگشت به اصل مطلب