دانشکده ریاضی- کارمندان
کارمندان دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کارمندان دانشکده

حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

ایمیل

شراره خانعلیزاده

مسول دفتر

۷۳۲۲۵۴۰۰

mathiust.ac.ir

هاجر یختیاری

مسول مالی

۷۳۲۲۵۴۲۲

bakhtiyarihiust.ac.ir

حوزه اموزش

محسن چمنی

کارشناس دروس سرویسی و جمعدار

۷۳۲۲۵۴۱۷


chamaniiust.ac.ir

سارا کاویانی

کارشناس آموزش کارشناسی

۷۳۲۲۵۴۱۰

kavianiiust.ac.ir

محمد جعفرپوریان

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

۷۳۲۲۵۴۰۵

pourianiust.ac.ir

حوزه پژوهش

الگا غازاریان

کارشناس آزمایشگاههای دانشکده و
مسئول وب سایت

۷۳۲۲۵۴۰۰

ghazarianiust.ac.ir

شبنم طالع

کارشناس امور پژوهش

۷۳۲۲۵۴۰۸

shtaleiust.ac.ir

مسول سایت کارشناسی ارشد

۷۳۲۲۵۴۱۳

خدمات

مهدی سعیدی

خدمات

 ----

 ---------

احمد ذاکرنیا

خدمات

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=30.5950.6854.fa
برگشت به اصل مطلب