دانشکده ریاضی- آزمایشگاهها
آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی هندسه ی محاسباتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/20 | 

آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی هندسه ی محاسباتی
 

                                                                                                                                                                                                                                        
    
 دکتر مهدی نجفی خواه
 مدیر آزمایشگاه
 گروهی هندسه ی محاسباتی
                                                                                                                                                                                                                                   

 


  
     دکتر اکبر دهقان نژاد

 


  
                                                                                                              
 
 


 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://www.iust.ac.ir/find-30.19632.67788.fa.html
برگشت به اصل مطلب