دانشکده ریاضی- ریاضی عمومی دو
ریاضی عموی 2

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/7 | 

سرفصل مصوب درس:

 

معادلات پارامتری، مختصات قضایی، ضرب عددی، ماتریسهای 3*3 دستگاه معادلات خطی سه مجهولی، عملیات روی سطرها، معکوس ماتریس، حل دستگاه معادلات، استقلال خطی، پایه در R2 و R3 تبدیل خطی و ماتریس آن، دترمینان 3*3، ارزش و بردار ویژه، ضرب برداری، معادلات خط صفحه رویه درجه دو، تابع برداری و مشتق آن، سرعت و شتاب، خمیدگیو بردارهای قائم بر منحنی، تابع چند متغیره، مشتق سوئی و جزئی، صفحه مماس و خط قائم گرادیان، قاعده زنجیری برای مشتق جزئی، دیفرانسیل کامل انتگرالهای دوگانه و سه گانه و کاربردآنها در مسائل هندسی و فیزیکی، تعویض ترتیب انتگرال گیری، مختصات استوانه ای و کروی، میدان برداری انتگرال منحی الخط، انتگرال رویه ای، دیورژانس، چرخه، لاپلاسین، پتانسیل قضایای گرین و دیورژانس و استکس.

 

 زمان بندی ارائه درس :

 

فصل

عنوان فصل

مدت زمان تدریس برحسب جلسه

1

هندسه تحلیلی

2

2

جبرخطی

2

3

توابع برداری

2

4

حد و پیوستگی توابع چند متغیره

2

5

مشتق و کاربردهایش

7

6

انتگرال دو گانه

6

7

انتگرال سه گانه

4

8

انتگرال خط

2

9

انتگرال سطح

3

 

 

ارزش دهی :

 تمرین : 3 نمره

میان ترم : 6 نمره

 پایان ترم : 11نمره

 توجه :

 1. امتحان میان ترم به شکل حذفی و تا پایانمبحث مشتق و کاربردهایش بطور هماهنگ برگزار می گردد.

 2. حضور دانشجویان در کلاس درس و نیز کلاس حل تمرین اجباری است.

 3. عدم حضور دانشجویان در کلاسهای تمرین (به تشخیص استاد تمرین) موجب صفر شدن سه نمره تمرین دانشجو می شود.

پاسخنامه امتحان ریاضی عمومی 2

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=30.14134.34287.fa
برگشت به اصل مطلب