دانشکده ریاضی- ریاضی عمومی یک
ریاضی عمومی 1

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ریاضی عمومی یک

سرفصل مصوب درس

مختصات دکارتی و قطبی، اعداد مختلط، جمع و ضرب و ریشه نمایش هندسی اعداد مختلط، نمایش قطبی اعداد مختلط، تابع، جبر توابع، حد و قضایای مربوطه حد، بینهایت و حد در بینهایت، حد چپ و راست، پیوستگی ،مشتق، دستورهای مشتق گیری، تابع معکوس و مشتق آن، مشتق توابع مثلثاتی و معکوس آنها، قضیه رل، قضیه میانگین، بسط تیلر، کاربردهای هندسی و فیزیکی مشتق، منحنی ها و شتاب در مختصات قطبی، کاربرد مشتق در تقریب ریشه های معادلات، تعریف انتگرال توابع پیوسته و قطعه پیوسته، قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال، تابع اولیه، روشهای تقریبی برآورد انتگرال، کاربرد انتگرال در محاسبه مساحت و حجم و طول منحنی و گشتاور و مرکز ثقل و کار و... (در مختصات دکارتی و قطبی)، لگاریتم و تابع نمایی و مشتق آنها، توابع هذلولوی، ، روشهای انتگرالگیری مانند تعویض متغیر و جزء به جزء و تجزیه کسرها، برخی تعویض متغیرهای خاص، دنباله و سری عددی و قضایای مربوطه، سری توان و قضیه تیلوربا باقیمانده .

 

زمان بندی ارائه درس :

  عنوان فصل

  فصل

  اعداد مختلط

  1

  دنباله

  2

  حد و پیوستگی

  3

  مشتق و کاربردهایش

  4

  انتگرال نامعین

  5

  انتگرال معین

  6

  انتگرال ناسره

  7

  سریها

  8

   

ارزش دهی :

 

توجه  :

  1. امتحان میان ترم به شکل حذفی و تا پایان مبحث مشتق و کاربردهایش بطور هماهنگ در تاریخ 97/9/1 ساعت 9الی 11 برگزار می گردد.

 2. امتحان پایان ترم ار مبحث انتگرال تا پایان سری ها بطور هماهنگ در تاریخ 97/10/23 ساعت 8الی 10برگزار می گردد.

  چند سایت مناسب برای این درس :

 

  Calculus Help (General Calculus Help)

  Caluluc101 (a web page that does any derivative or integral step by step with explanations  (there is a small fee for integrals))

  Ask Mr. Calculus (This kind man will answer your calculus questions if you e-mail him. Please do not send any questions to Calculus-Help.com, as time constraints do not allow me to answer them.)

  Karl's Calculus Tutor (Very in-depth explanations for any calculus concept you could imagine)

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=30.10371.17933.fa
برگشت به اصل مطلب