- کارکنان اداری
موسی قلعه نویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 موسی قلعه نویی      

   

مسئولیت: امور جمعداری 

    

تلفن73228854    

   

دورنگار: 77240480      

   

پست الکترونیکی: ghalenoeiiust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه :
http://www.iust.ac.ir/find-29.5466.8601.fa.html
برگشت به اصل مطلب