گروه زبان‌های خارجی- کارشناسی ارشد
ممتاز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 اسامی دانش آموخته ممتاز  واحد مجازی

سال  95

  

نام خانوادگی و نام شماره دانشجویی رشته
سعادت جو صبا آموزش زبان انگلیسی

نشانی مطلب در وبگاه گروه زبان‌های خارجی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=28.10579.24172.fa
برگشت به اصل مطلب