گروه معارف- اخبارآموزشی
تبریک اتصاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها
انتصاب دکتر عبد المجید ارجمندی را به معاونت فرهنگی دانشگاه بزرگ علم وصنعت ایران تبریک گفته برای ایشان آرزوی توفیق خدمت به اعتلای فرهنگ جامعه اسلامی ایران داریم.
نشانی مطلب در وبگاه گروه معارف:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=25.7735.34590.fa
برگشت به اصل مطلب