گروه معارف- اخبارآموزشی
آدرس الکترونیکی استادان گروه معارف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  آدرس پست الکترونیکی استادان گروه معارف اسلامی

  دانشجویان گرامی برای ارتباط با استادان گروه معارف جهت مسائل آموزشی

  می توانند ازطریق پست الکترونیکی،با شرح ذیل با آنها مکاتبه نمایند.

 

 

 

  نام ونام خانوادگی استاد

  آدرس الکترونیکی

  استادغلامعلی شجاع منظری

  shojaia110@iust.ac.ir

  استاد احمدخالدی

  khalediatiust.ac.ir

  استاد حمیدکریمی

  karymiatiust.ac.ir

  دکترعلی نصیری

  www.maref.ir

  dr.alinasiriatgmail.com

  Info.marefatgmail.com

  استاد احمدرضا شاه علی

  shahaliatiust.ac.ir

 

  استاد جوادغفاری

  j.rahpoo110atiust.ac.ir

  استاد سیدحسین سجادی

  s.h.sadjadi@gmail.com

  استاد عبدالحسین طریقی

  tarigy atyahoo.com

  استاد سعید سلیمی

  ss65atyahoo.com

  گروه فرهنگ ومعارف اسلامی دانشگاه

  maarefatiust.ac.ir

  استاد مسعود محفوظی

  Md_mahfouziatyahoo.com

  استادسیداصغرموسوی

  moosavia@iust.ac.ir

  استاد محمد دری کفرانی

  d.kafrani@@gmail.com

  استاد غلامرضا علاماتی

  D.reza.a1390@gmail.com

  «پیروز باشید»

 

 

نشانی مطلب در وبگاه گروه معارف:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=25.7735.11625.fa
برگشت به اصل مطلب