دفتر برنامه، بودجه و طرح- وظایف و فعالیتها بودجه
وظایف و فعالیتها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 1- بررسی نیازهای مرتبط با برنامه ها و فعالیت های موجود دانشگاه و طبقه بندی نیازهای همگن

  2- جایگزینی نیازها در برنامه ها و فعالیتهای مناسب برای دستگاه اجرایی

  3- تهیه و تنظیم جداول مقایسه ای عملکرد اعتبارات در طول سال های هر برنامه و مقایسه وضع موجود با دانشگاه های مشابه

  4- تنظیم موافقتنامه های عمرانی ( تملک دارایی های سرمایه ای ) شامل فضاهای آموزشی، کمک آموزشی، فضاهای پژوهشی، تعمیر و تجهیز و ...

  5- تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی و اصلاحیه های مربوطه

  6- جمع آوری عملکردها به منظور مقایسه با اعتبارات و رفع کمبودها

  7- مقایسه عملکرد با بودجه های تفصیلی مصوب و تکمیل فرم های لازم به منظور دریافت تخصیص های عمرانی و جاری

  8- مراجعه به مراجع ذیربط و پیگیری به منظور دریافت تخصیص های جاری ( هزینه ای ) و عمرانی ( تملک دارایی های سرمایه ای )

  9- نگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه ای بودجه سال های قبل

  10- تهیه گزارشات لازم از امور مالی در بخش درآمدهای عمومی و اختصاصی به تفکیک برنامه ها برای لحاظ مانده

  11- شرکت در جلسات دفاعیه بودجه در مراجع ذیربط

  12- حضور در جلسات توجیهی جهت بررسی اعتبارات درخواستی

  13- توزیع ابلاغ اعتبار دانشکده ها و حوزه های ستادی

  14- تهیه و تنظیم لیست بازنشستگان جهت تنظیم و درج در بودجه تفصیلی و دریافت مطالبات پاداش پایان خدمت و اعلام به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  15- پیش بینی درآمد اختصاصی سال آتی و ارسال به مراجع ذیربط جهت درج در قانون بودجه سال کل کشور

  16- تهیه و تنظیم گزارش پیشرفت فیزیکی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و ارسال به مراجع ذیربط

  17- مکاتبات پایان سال جهت دریافت کسری پایان سال برای دستگاه

  18- مکاتبات و نامه به مراجع ذیربط جهت تأمین اعتبارات عمومی و عمرانی برای اعلام کمبود موارد نیاز

  19- اخذ ابلاغیه های مصوب هزینه ای جاری و عمرانی از سازمان مدیریت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  20- تهیه گزارش مربوط به قراردادهای منعقده توسط اداره تدارکات جهت درج در بودجه تفصیلی

  21- دریافت تفریغ بودجه و استفاده در اصلاحیه بودجه

  22- برآورد اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه با توجه به لایحه بودجه برای پیش بینی سال آتی

  23- انجام سایر امور محوله از جمله کارهای مربوط به دبیرخانه هیأت امنا

بازگشت >

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه، بودجه و طرح:
http://www.iust.ac.ir/find-24.1222.685.fa.html
برگشت به اصل مطلب