دفتر برنامه، بودجه و طرح- واحد طبقه بندی مشاغل
طبقه بندی مشاغل

حذف تصاویر و رنگ‌ها

      

AWT IMAGE

تحول،  را از خود شروع کنیم.                                               

AWT IMAGE شرح وظایف کمیته طبق بندی مشاغل

AWT IMAGE فرم خام مشاغل تخصصی

AWT IMAGE فرم تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

AWT IMAGEا عضاء کمیته طبقه بندی مشاغل

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه، بودجه و طرح:
http://www.iust.ac.ir/find-24.1149.699.fa.html
برگشت به اصل مطلب