قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- هیأت علمی
اعضای هیأت علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیأت علمی قطب علمی مواد

دکتر محمدرضا ابوطالبی                                                                        

رتبه علمی: استاد

دکتر علی بیت اللهی

رتبه علمی: استاد

دکتر سعید شبستری

رتبه علمی: استاد

دکتر حسین عربی

رتبه علمی: استاد

دکتر فرهاد گلستانی فرد (مدیریت قطب)

رتبه علمی: استاد

دکتر واهاک کاسپاری مارقوسیان

رتبه علمی: استاد

دکتر شمس الدین میردامادی

رتبه علمی: استاد

دکتر جلیل وحدتی

رتبه علمی: استاد

دکتر شهرام خیراندیش

رتبه علمی: استاد

دکتر حمیدرضا رضایی

رتبه علمی: استاد

دکتر علیرضا میرحبیبی

رتبه علمی: دانشیار

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=22.8486.11843.fa
برگشت به اصل مطلب