قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- هیأت علمی
اعضای هیأت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیأت علمی قطب علمی مواد

دکتر محمدرضا ابوطالبی                                                                        

رتبه علمی: استاد

AWT IMAGE

دکتر علی بیت اللهی

رتبه علمی: استاد

AWT IMAGE

دکتر سعید شبستری

رتبه علمی: استاد

AWT IMAGE

دکتر حسین عربی

رتبه علمی: استاد

AWT IMAGE

دکتر فرهاد گلستانی فرد (مدیریت قطب)

رتبه علمی: استاد

AWT IMAGE

دکتر واهاک کاسپاری مارقوسیان

رتبه علمی: استاد

AWT IMAGE

دکتر شمس الدین میردامادی

رتبه علمی: استاد

AWT IMAGE

دکتر جلیل وحدتی

رتبه علمی: استاد

AWT IMAGE

دکتر شهرام خیراندیش

رتبه علمی: استاد

AWT IMAGE

دکتر حمیدرضا رضایی

رتبه علمی: استاد

AWT IMAGE

دکتر علیرضا میرحبیبی

رتبه علمی: دانشیار

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=22.8486.11843.fa
برگشت به اصل مطلب