دانشکده مهندسی راه آهن- انجمن علمی.1
کتاب های عمومی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
برنامه نویسی به زبان C
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.5878.14818.fa.html
برگشت به اصل مطلب